…het landschap

windturbines tulpenveldenEen windturbine is een markant object in het vlakke Hollandse landschap en dus van invloed op het uitzicht van de mensen die in de omgeving ervan wonen, werken of verblijven. De locatiekeuze en de landschappelijke inpassing van een windturbinepark vraagt dan ook de nodige visie, kennis en deskundigheid, waarbij niet alleen oog is voor het realiseren van het park, maar voor de ontwikkeling van het totale gebied. In de voorbereidende procedure zijn verschillende stappen ingebouwd die het belang van de ruimtelijke kwaliteit borgen.

Ruimtelijke inpassing

Zo heeft de gemeente Hollands Kroon het Beeldkwaliteitsplan Windenergie Windpark Wieringermeer laten opstellen voor het deel van de Wieringermeerpolder waar het windpark tot stand zal komen. Het plan beschrijft aan welke ruimtelijke kwaliteitseisen het windpark moet voldoen. Dit plan dient als uitgangspunt, richtlijn en toetsingskader voor de inrichting van de ruimte. In het Milieueffectrapport (MER), waarin de milieugevolgen van Windpark Wieringermeer zijn onderzocht, zijn onder andere de uitgangspunten uit het beeldkwaliteitsplan gebruikt om de opstelling te toetsen. De m.e.r. procedure is een verplicht onderdeel van de ruimtelijke besluitvorming. Het Ontwerp Beeldkwaliteitplan Windenergie Wieringermeer lag bij de gemeente Hollands Kroon ter inzage van 4 december tot en met 14 januari 2015.