…het milieueffectrapport

TurbineDe milieueffecten van het windpark zijn onderzocht door het onafhankelijke onderzoeksbureau Pondera Consult B.V. Zij maakten een Milieueffectrapportage en onderzochten daarmee in opdracht van de betrokken ministeries en de initiatiefnemers de effecten van het windpark op thema’s als geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap, elektriciteitsopbrengst en vermeden schadelijke emissies. Bij dit onderzoek zijn de effecten van verschillende formaten en typen turbines op verschillende locaties onderzocht en met elkaar vergeleken. Klik op de link om de Milieueffectrapportage te lezen. Zie ook de bijlagen en de aanvulling van 30 juni.

Toetsing commissie voor de m.e.r.

De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie voor de m.e.r.) heeft zich op 26 september 2014, in een voorlopig advies, uitgesproken over de juistheid en de volledigheid van het MER. De Commissie vond het MER goed leesbaar en toegankelijk, maar signaleerde ook een tekortkoming. Wat ontbrak, was de uitwerking van de compensatieopgave voor de natuurwaarden die verloren gaan in het Robbenoordbos. Dat bos maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Commissie adviseerde de tekortkoming in een aanvulling op het MER te repareren en daarna pas besluiten te nemen.

In haar voorlopige advies heeft de Commissie ook enkele aanbevelingen opgenomen die zijn bedoeld om bij te dragen aan de verdere besluitvorming. Deze hebben geen betrekking op tekorten.

Aanvulling en goedkeuring
De initiatiefnemers hebben toen op 10 oktober een aanvulling (+ bijlage) op het MER gegeven. Deze bevatte de ontbrekende informatie over de compensatie van het Robbenoordbos. De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling tezamen alle informatie bevatten die nodig is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij een besluit over het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunning. De aanbevelingen worden meegenomen in de verdere besluitvorming. Hiermee is het MER goedgekeurd en afgerond.

Meer informatie
Voorlopig toetsingsadvies
Definitieve toetsingsadvies
Persbericht