…inspraak

Agrariër

Bij de plannen voor Windpark Wieringermeer geldt de Rijkscoördinatieregeling. Deze regeling biedt het Rijk de mogelijkheid om de besluitvorming te coördineren. Zo kunnen procedures worden verkort en gestroomlijnd om de realisatie te versnellen. De Rijkscoördinatieregeling treedt in werking bij infrastructurele projecten van nationaal belang; windparken waar meer dan 100 MW opgesteld vermogen is gepland, vallen verplicht onder die regeling.

Bij een project dat valt onder de Rijkscoördinatieregeling gelden vaste procedures met heldere inspraakmomenten. U kunt in de tijdbalk op de homepage zien in welke fase het project zich nu bevindt en wanneer het eerstvolgende inspraakmoment plaatsvindt.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Om de effecten van het windpark op onder meer de thema’s geluid, slagschaduw, flora en fauna te bepalen, is er een onderzoek naar de milieueffecten uitgevoerd. Wat er precies in het onderzoek onderzocht is (de inhoud en diepgang, oftewel de reikwijdte en het detailniveau) werd beschreven in de (concept) Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Zienswijzen

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r. voor advies. Zij bepaalden dat het voorgenomen onderzoek voldeed aan alle eisen. Verder mocht iedereen die dat wilde, vanaf 10 oktober 2013 gedurende zes weken een zienswijze indienen. Wie vond dat er in het onderzoek nog iets extra’s onderzocht moest worden, heeft dat via een zienswijze kenbaar gemaakt. Een bundeling van deze zienswijzen vindt u hier.

Nota van Antwoord

Op de ingediende zienswijzen heeft het Rijk gereageerd met de Nota van Antwoord (vanaf pagina 138). In dit document kunt u nalezen wat er met uw zienswijze is gebeurd. Vervolgens heeft het Rijk de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. De relevante zienswijzen, dat wil zeggen de zienswijzen die iets aankaartten wat niet onderzocht zou worden maar wel onderzoek behoefde, zijn samen met de adviezen van de Commissie voor de m.e.r.  opgenomen inde uitvoering van het onderzoek naar de milieueffecten. Op basis hiervan is het onderzoek naar de milieueffecten uitgevoerd.

Onderzoek naar milieueffecten

De milieueffecten van het windpark zijn onderzocht door een onafhankelijk bureau: Pondera Consult B.V. Zij onderzochten in opdracht van de initiatiefnemers en de betrokken ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu, de effecten van het windpark op de thema’s geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap, elektriciteitsopbrengst en vermeden schadelijke emissies. In het onderzoek zijn de effecten van verschillende formaten en typen turbines op verschillende locaties onderzocht en met elkaar vergeleken. De Commissie vond het MER goed leesbaar en toegankelijk, maar signaleerde ook een tekortkoming. Op 10 oktober heeft de Commissie een aanvulling op het MER ontvangen. Het MER en de aanvulling tezamen bevatten alle informatie die nodig is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij een besluit over het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunning. Hiermee is het milieueffectonderzoek goedgekeurd en afgerond. U kunt het hier downloaden. Bij het MER horen ook bijlagen, een aanvulling en een inhoudsopgave.

Voorkeursalternatief

Op basis van de milieueffecten die in het MER worden beschreven en de economische haalbaarheid van verschillende opstellingen van turbines, komen de initiatiefnemers samen met de betrokken overheden tot een Voorkeursalternatief. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen energieopbrengst en effecten op de leefomgeving van mensen en de natuur.

Voorontwerp Inpassingsplan en Concept Ontwerp

Het voorkeursalternatief vormt de basis voor een Voorontwerp Inpassingsplan. Daarin staat precies beschreven welke eisen gelden voor Windpark Wieringermeer, zoals de maximale afmetingen van de turbines. Dit Voorontwerp Inpassingsplan wordt door het Rijk voorgelegd aan bestuursorganen zoals de gemeente Hollands Kroon, buurgemeenten, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed etc. Ook de Omgevingsraad en de dorpsraden in en rondom de Wieringermeerpolder zijn geraadpleegd. Tegelijk is de Commissie voor de m.e.r. om advies gevraagd.  Om de omgeving te informeren over de beoogde posities van de windturbines, is het Concept Ontwerp gepubliceerd op deze website. Mede op basis van de reacties van de wettelijke overlegpartners en het advies van de Commissie voor de m.e.r., Omgevingsraad en dorpsraden is een Ontwerp Inpassingsplan opgesteld.

Ontwerp Inpassingsplan

Bij vaststelling van het Ontwerp Inpassingsplan geldt wederom een terinzagelegging van zes weken. Het Ontwerp Inpassingsplan lag ter inzage van 5 december tot en met 19 januari. In deze periode konden belanghebbenden een zienswijze indienen. De zienswijzen die zijn binnengekomen op de ontwerp-besluiten zijn opgenomen in de inspraakbundel, en die is via de website van RVO te downloaden. Ook organiseerde het Rijk een informatiebijeenkomst waar belanghebbenden zich konden laten voorlichten, vragen konden stellen en ter plaatse een zienswijze in konden dienen. Deze informatiebijeenkomst vond plaats tijdens de Winddag op 13 december. Het Rijk reageert op de zienswijzen met een Nota van Antwoord, waarin staat of en hoe de zienswijzen worden verwerkt in het inpassingsplan en de vergunningen. Deze Nota van Antwoord is inmiddels met het definitieve inpassingsplan en de definitieve vergunningen gepubliceerd door het Rijk. U krijgt hier een beeld van het ontwerp-inpassingsplan en van de beoogde posities van de windturbines.

Inpassingsplan

Het inpassingsplan, met daarin de definitieve turbinelocaties, richtlijnen en regels, is op 7 mei 2015 vastgesteld en gepubliceerd. In de Nota van Antwoord wordt aangegeven welke rol de zienswijzen bij de vaststelling hebben gespeeld. Wie op het Ontwerp Inpassingsplan een zienswijze heeft ingediend en van mening is dat het Rijk hier onvoldoende tegemoet is gekomen, kon van maandag 9 mei tot en met vrijdag 19 juni in beroep gaan bij de Raad van State. De Raad van State heeft zes maanden de tijd om uitspraak te doen. Lees hier meer informatie over inzage en beroep.

Inspraak in het verleden

In 2006 stelde de gemeente Wieringermeer het structuurplan Wieringermeer 2006-2016 vast met daarin de opdracht om het windenergiebeleid nader uit te werken. Op 28 mei 2009 is een startnotitie vastgesteld en op 25 november 2010 heeft de gemeenteraad besloten om het Windplan Wieringermeer de formele status van structuurvisie te geven. Begin 2011 is een ontwerpstructuurvisie opgesteld die met de bijbehorende stukken op 17 februari 2011 formeel openbaar is gemaakt. De raadscommissie heeft op 19 maart 2011 positief geadviseerd, waarna het college op 22 maart 2011 definitief heeft besloten de inspraak- en overlegprocedure te starten. Daartoe heeft de ontwerp-structuurvisie vanaf 18 april 2011 zes weken ter inzage gelegen zodat belanghebbenden een inspraakreactie konden indienen. Deze reacties zijn gebundeld in de Nota van inspraak en overleg en betrokken bij het vaststellen van de structuurvisie Windplan Wieringermeer door de gemeenteraad van de toenmalige ge gemeente Wieringermeer op 22 november 2011. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van en Infrastructuur en Milieu, en Windkracht is Pondera gestart met het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie werd openbaar gemaakt op 10 oktober 2013, zie hierboven.