…veelgestelde vragen

Huidige windturbines in de Wieringermeer

Hoeveel windmolens staan er nu in de Wieringermeer?

Op dit moment staan er 93 windturbines in de Wieringermeer.

Hoeveel groene energie leveren deze windmolens op?

In totaal staat er 130 MW aan windturbinevermogen opgesteld in de Wieringermeer. Deze wekken in totaal zo ongeveer 300 miljoen kWh aan groene energie op, wat overeenkomt met 85.000 huishoudens. In totaal levert dit een besparing op van 150.000 ton CO2. (bron)

Hoe groot zijn de huidige windmolens?

De windturbines die nu in de Wieringermeer staan opgesteld, variëren sterk qua afmetingen. De meeste solitaire turbines hebben een naafhoogte van 50 meter en een rotordiameter van 52 meter. De turbines van NUON-lijnopstellingen zijn ongeveer 70 meter hoog en hebben een rotordiameter van 65 meter. De grootste windturbine in de Wieringermeer is ‘de Ambtenaar’. Deze heeft een naafhoogte van 135 meter en een rotordiameter van 127 meter.

Toekomstige windturbines in de Wieringermeer

Waarom komt er een windpark in de Wieringermeer?

Vanwege het vlakke landschap en de ligging tussen de Noordzee en het IJsselmeer is de Wieringermeer uitermate geschikt voor energieopwekking via windmolens. De vele windmolens die het gebied nu al telt, bewijzen dit. Om de nationale energiedoelstellingen te kunnen verwezenlijken, die voorschrijven dat Nederland in 2020 14% van de energie duurzaam moet opwekken, is besloten de mogelijkheden van het gebied beter te benutten en de huidige (solitaire) windmolens op te schalen. De circa 100 moderne windmolens leveren daardoor straks schone stroom voor zo’n 275.000 huishoudens. De opgeschaalde windmolens worden in lijnopstellingen gezet, waardoor het landschap verbetert. En ook economisch profiteert de regio van de komst van het windpark. De initiatiefnemers vullen een Windfonds voor regionale maatschappelijke projecten, er komt een Burenregeling voor direct omwonenden, er ontstaat werkgelegenheid voor lokale ondernemers en er komt een Poldermolen waarvan direct omwonenden van de Wieringermeer een eigen stukje kunnen kopen. Kortom, Windpark Wieringermeer: vóór en dóór de regio!

Hoeveel windmolens staan er straks in de Wieringermeer?

Als het hele Windpark is uitgevoerd en de solitaire windturbines zijn geherstructureerd, zullen er een kleine 100 windmolens in de Wieringermeer staan. Daarnaast is er voorzien dat er een zogenaamde Poldermolen wordt gebouwd; een molen die eigendom is van de gemeenschap Wieringermeer en waarvan de revenuen ten goede komen aan de gemeenschap Wieringermeer.

Hoe groot worden deze windmolens?

De windmolens die in de Wieringermeer gebouwd worden, zullen tussen de 100 en 120 meter hoog zijn (naafhoogte). De maximale rotordiameter zal 117 meter zijn. Voor de prototype-windmolens van het ECN-windturbinetestpark Wieringermeer zijn uitzonderingen gemaakt qua afmetingen.

Hoeveel groene energie leveren deze windmolens op?

Uitgaande van 100 nieuwe windturbines van 3 à 4 MW per stuk komt het totale opgetelde vermogen van Windpark Wieringermeer uit op 300 à 400 MW vermogen. Met deze windturbines wordt 750 miljoen tot 1 miljard kWh aan groene energie opgewekt.

Voor hoeveel huishoudens leveren deze windmolens de energie op?

Een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh per jaar. Uitgaande van een energieproductie van 750.000 tot 1.000.00 kwh per jaar leveren de windturbines van Windpark Wieringermeer genoeg energie op voor 215.000 tot 285.000 huishoudens.

Hoeveel ton CO2 wordt er door deze windmolens bespaard?

Dit is afhankelijk van de manier waarop de elektrische energie anders zou zijn opgewekt. Gasgestookte centrales zijn qua CO2-uitstoot schoner dan kolengestookte elektriciteitscentrales. De vermeden uitstoot van CO2 door het Windpark Wieringermeer komt uit op 360.000 tot 630.000 ton CO2.

Waar komen de windmolens te staan?

Op 3 november 2011 is de zogenaamde structuurvisie Windpark Wieringermeer vastgesteld. Hierin staat vermeld binnen welke zones de gemeente windturbines toestaat.
Kijk voor de meest actuele informatie onder de button Waar komt het windpark.

Mogen er zomaar overal windmolens gebouwd worden?

Nee, voordat er besloten wordt waar de windmolens van een windpark precies komen te staan, worden er eerst heel wat stappen doorlopen. Hoe dat precies gaat, leest u bij procedure. Omwonenden hebben tijdens verschillende momenten in de procedure de mogelijkheid op beslissingen of voorstellen te reageren. U leest hierover meer bij inspraak.

Wat wordt er gedaan voor de direct omwonenden van het windpark?

Als inwoner van de gemeente Hollands Kroon profiteert u indirect van de afdrachten door Windkracht Wieringermeer aan de gemeentekas. Woont u binnen een straal van 1200 meter van een windturbine, dan komt u in aanmerking voor de Burenregeling. Daarnaast krijgt u in de Wieringermeerpolder te maken met een opgeruimd landschap, omdat de huidige solitaire windmolens worden vervangen door strakke lijnopstellingen.

Leefbare omgeving

Windmolens maken geluid, bevatten verlichting en zorgen soms voor schaduw op uw huis of omgeving (slagschaduw). Als u in de buurt van een windmolen woont, kunt u met deze aspecten te maken krijgen. Het windpark wordt uiteraard ontwikkeld binnen de daarvoor geldende wettelijke normen. Mocht u toch te maken krijgen met overmatige hinder, dan komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie. In een aantal gevallen stelt Windkracht passende hinderbeperkende maatregelen voor om de omgeving leefbaar te houden.

Profiteren de overige inwoners van de Wieringermeer ook van de windmolens?

Woont u in de gemeente Hollands Kroon of een van de omliggende dorpen, dan kunt u maatschappelijke projecten indienen bij het Windfonds. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de Poldermolen. De ontwikkeling van deze Poldermolen wordt gefinancierd door de initiatiefnemers. De verdiensten van deze molen komen ten goede aan het Windfonds waarmee het gemeenschapsleven in de Wieringermeer wordt versterkt. Ten slotte brengt het windpark veel werkgelegenheid voor de omgeving met zich mee.

Is er sprake van verhuizen van ‘problematische windmolens’ van andere locaties in de gemeente Hollands Kroon naar de Wieringermeer?

Dit is nadrukkelijk niet aan de orde.

Er wordt gesproken over een paralleldraaitermijn voor de solitaire molens. Wat houdt dat in?

Tijdens en na de bouw van Windpark Wieringermeer blijven 34 windturbines van Windcollectief Wieringermeer tijdelijk staan om windenergie te leveren. Dit staat ook wel bekend als de zogenaamde paralleldraaitermijn. Er is een vaste bouwperiode van 700 dagen afgesproken die start wanneer de eerste paal van de eerste turbine van het parkdeel van Windcollectief Wieringermeer geslagen wordt. Na die bouwperiode mogen de turbines nog vijf jaar blijven draaien. Kijk voor meer informatie op de pagina over de paralleldraaitermijn.

Wanneer start de bouw van Windpark Wieringermeer?

Vanaf eind 2017 wordt gestart met de bouw van de nieuwe windturbines van Windpark Wieringermeer.

Wie worden de toekomstige eigenaren van de windmolens van Windpark Wieringermeer?

De windmolens die in de Wieringermeer komen te staan, worden eigendom van NUON, Windcollectief Wieringermeer en ECN. Daarnaast komt er een Poldermolen, die eigendom wordt van de bewoners uit de omgeving die hierin investeren.

Ik ben het niet eens met de komst van het windpark. Waar kan ik bezwaar maken?

Op de plannen voor Windpark Wieringermeer is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Bij een project dat valt onder de Rijkscoördinatieregeling gelden vaste procedures met heldere inspraakmomenten. Wanneer u kunt inspreken, leest u op de pagina inspraak.

Ik heb een vraag. Waar kan ik die stellen?

U kunt uw vraag stellen via een contactformulier. De initiatiefnemers zorgen er dan voor dat uw vraag bij de juiste partij terecht komt en dat deze beantwoord wordt.

Hoe word ik geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen omtrent het Windpark?

Op deze website is de meest actuele informatie over de ontwikkelingen rond het Windpark te vinden. Op de tijdbalk kunt u zien hoe ver het project zich in het proces bevindt, en wanneer er een belangrijke gebeurtenis (zoals een besluit of een inspraakmoment) plaatsvindt. Als u zich inschrijft voor de Nieuwsflits bent u ook op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen rondom het Windpark.

Informatie over de inspraakprocedure

Waar vind ik meer informatie over de procedure?

Op de pagina Procedure staat precies in welke fase het project zich momenteel bevindt.

Waar vind ik meer informatie over inspraak?

Op de pagina Inspraak vindt u meer informatie over wanneer en hoe u kunt inspreken.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

Bij de plannen voor Windpark Wieringermeer geldt de Rijkscoördinatieregeling. Deze regeling biedt het Rijk de mogelijkheid om de besluitvorming te coördineren. Zo kunnen procedures worden verkort en gestroomlijnd om de realisatie te versnellen. Bij een project dat valt onder de Rijkscoördinatieregeling gelden vaste procedures met heldere inspraakmomenten.

Inspraak is geregeld via verschillende inspraakmomenten, en gebeurt door het indienen van een zienswijze. In de tijdbalk op de homepage en op de pagina Procedure kunt u zien in welke fase het project zich nu bevindt en wanneer het eerstvolgende inspraakmoment plaatsvindt.

Algemene informatie over duurzaamheid, windmolens en windenergie

Waarom duurzame energie?

De overheid wil graag dat er schone energie wordt geproduceerd om diverse redenen. Fossiele bronnen raken op, fossiele energie wordt vaak gewonnen door dubieuze regimes waar je liever niet afhankelijk van wilt zijn en winning van energie uit fossiele bronnen zorgt voor vervuiling en broeikasgassen, met het versterkte broeikaseffect tot gevolg. Daarom is de transitie naar duurzame energie belangrijk. Windenergie kost weliswaar meer bij productie, maar verder zijn er geen kosten voor de maatschappij.

Waarom wordt windenergie gesubsidieerd?

Het kost ongeveer 7 eurocent per kWh om elektriciteit uit wind te maken. De marktprijs voor elektriciteit ligt op dit moment rond de 4 – 5 cent per kWh. De overheid overbrugt het verschil tussen kostprijs en marktprijs met subsidie. Als de elektriciteitsprijs stijgt, dan wordt de uitgekeerde subsidie lager en andersom.

Tijdelijk

De verwachting is dat het subsidiëren van duurzame energie maar tijdelijk nodig is. De kosten van duurzame energieopwekking dalen nog steeds, terwijl de kosten van fossiele brandstoffen en van CO2 naar verwachting stijgen in de toekomst. Het subsidiesysteem is zo ingericht, dat de subsidie wordt verminderd zodra de marktprijs hoog genoeg is om de kostprijs te dekken. Op langere termijn wordt dan ook verwacht dat het niet meer nodig zal zijn om de productie van elektriciteit uit wind te subsidiëren.

Ik hoor wel eens de uitspraak: “De belastingbetaler draait op voor de bouw van windmolenparken.” Hoe zit dat precies?

Subsidies op windmolens worden betaald met overheidsgeld, en overheidsgeld wordt onder andere opgebouwd uit belastinggeld. De belastingbetaler betaalt indirect dus mee aan de subsidie van windmolenparken.

Men zegt dat windmolens duurzaam zijn, maar het kost toch ook veel ‘vuile’ energie om ze te produceren?

Windenergie op land is nu nog de goedkoopste en meest efficiënte manier om duurzaam energie op te wekken. In slechts drie tot zes maanden heeft de turbine de energie ‘terugverdiend’ die het kostte om hem te produceren en die het zal gaan kosten om hem te onderhouden, repareren en dergelijke. De rest van de tijd is de turbine CO₂-neutraal en is de opgewekte energie 100% schoon. Voor stroomproductie hoeft het immers alleen maar te waaien.

Hoe lang gaat een windmolen mee?

Windmolens produceren minimaal twintig jaar stroom, en zijn zo robuust dat ze 95% van de tijd beschikbaar zijn voor productie. Turbinefabrikant Vestas heeft de levenscyclus van diverse types windturbines volledig in kaart gebracht. Geïnteresseerden kunnen hier de rapporten vinden.

Hoeveel energie wekt een windmolen op, in vergelijking met zonnepanelen?

Een windmolen met een vermogen van 3 MW produceert jaarlijks zo’n 9 miljoen kWh aan energie. Om dezelfde hoeveelheid met zonne-energie op te wekken, heb je ruim drie voetbalvelden (35.000 m2) zonnepanelen nodig. Daarnaast zijn de productiekosten van zonne-energie nog altijd twee keer zo hoog als die van windenergie. Voor particulieren is zonne-energie aantrekkelijk omdat de energie direct wordt gebruikt. Ook mag de particuliere producent zijn eigen gebruik salderen (hij levert zijn overschot aan het net dat hij voor dezelfde prijs afneemt, dus zonder kosten voor belastingen en netbeheer). Dat scheelt € 0,22 per kWh. Alleen de investering en het onderhoud worden betaald, de energie is klaar voor gebruik. Een windmolen produceert zoveel stroom dat deze altijd via het net, en dus via de handel en verhoogd met belastingen, wordt geleverd.

Staan turbines niet heel vaak stil?

Windturbines staan weinig stil, meestal draaien ze wel. Maar de verschillen in windkracht door het jaar heen zijn groot. Zo wordt op 20% van de beste dagen van het jaar de helft van de jaarlijkse energie geproduceerd. Die 72 dagen vallen doorgaans in het eerste en laatste kwartaal van het jaar, waarbij december en januari meestal de meest windrijke dagen kennen. In 20% van de slechtste dagen wordt slechts 2% van de productie gedraaid.

Zijn windmolens schadelijk voor vogels?

Vogels hebben zo hun eigen verblijf-, voedsel en broedgebieden en windturbines kunnen daarin een storende factor zijn. Vogels kunnen immers in aanvaring komen met de windturbines, het kost hen meer tijd en energie om uit te wijken voor de windturbines, en vogels kunnen het park sowieso willen mijden. Om de effecten voor vogels te beperken, zijn beschermende bepalingen van kracht. Deze regels zijn onder andere vastgelegd in de Flora- en faunawet en in de Natuurbeschermingswet. Uit een onderzoek dat het Wereld Natuur Fonds liet doen, blijkt overigens dat van alle vogels die door menselijk handelen om het leven komen een beperkt aantal sterft als gevolg van windturbines. Daarbij gaat het om 1 tot 2% van de vogels die als gevolg van verkeersbewegingen omkomen.

Zijn windmolens schadelijk voor vleermuizen?

Vleermuizen leven vooral in bossen en minder vaak in het open veld. Om vast te stellen hoe het is gesteld met de vleermuispopulatie in een bepaald gebied, heeft het voormalige ministerie van LNV het vleermuisprotocol vastgesteld. Als er vleermuizen voorkomen in een gebied dat is aangemerkt voor de realisatie van een windturbinepark, moet worden gekeken of er mogelijk effecten zijn op de vleermuizen. Daarvoor kan een Natuurbeschermingswetvergunning en/of een Flora en Faunawetontheffing nodig zijn.

Vleermuizen in de Wieringermeer

Een aantal windturbines van het Windpark Wieringermeer wordt gebouwd in het Robbenoordbos en nabij het Amstelmeer. Dit zijn plekken waar veel vleermuizen aanwezig zijn. Om te voorkomen dat de vleermuizen door de windturbines worden gehinderd, worden deze stilgezet in de periodes dat zij actief zijn. Dit is ‘s nachts bij windsnelheden lager dan 5 m/s en temperaturen hoger dan 10 °C, als het droog weer is in de periode van begin mei tot eind oktober.

Hoeveel geluid maakt een windmolen?

Het is wettelijk vastgelegd hoeveel windmolengeluid er gemiddeld per jaar op de gevel van uw huis is toegestaan. Lees hier meer over op de pagina geluid.

Wat is slagschaduw?

Als de zon op de mast en de rotor van een windturbine schijnt, veroorzaakt dit een (bewegende) schaduw die in de loop van de dag met de zon meedraait. We noemen dit slagschaduw. Als slagschaduw op het raam van een woning valt, kan de wisseling tussen schaduw en zon hinderlijk zijn, doordat deze wordt ervaren als flikkering. Dit geldt vooral in het voor- en najaar, als de zon wat lager aan de hemel staat.

Het is wettelijk vastgelegd hoeveel slagschaduw er jaarlijks op uw huis mag vallen. Op de pagina slagschaduw leest u hier meer over.

Wat is obstakelverlichting?

Obstakelverlichting is verlichting die is aangebracht om te voorkomen dat (sport)vliegtuigen in aanraking komen met een windturbine. Deze verlichting is – zeker in een vlak landschap – goed in de omgeving te zien. Om te voorkomen dat de omgeving hiervan hinder ondervindt, zijn er regels vastgelegd voor de toepassing ervan. Deze regels dienen twee doelen: vanaf de grond is de verlichting minder opvallend en vanuit de lucht blijft de verlichting goed zichtbaar voor de passerende luchtvaart. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd. Er is momenteel een systeem in ontwikkeling waarbij de verlichting alleen wordt geactiveerd als er daadwerkelijk vliegtuigen in de buurt van de windturbines zijn. Als dit systeem officieel goedgekeurd is, zal Windkracht de mogelijkheid onderzoeken om dit ook op de turbines in de Wieringermeer te installeren.