WAAR KOMT HET WINDPARK

Icon_WAAR

Met het vlakke landschap en de ligging tussen de Noordzee en het IJsselmeer is de Wieringermeer uitermate geschikt voor de opwekking van windenergie. Door opschaling van de huidige turbines kan er meer energie uit dit windrijke gebied gehaald worden, en met de nieuwe lijnenopstellingen verbetert de uitstraling van het landschap.

Ontwerp Windpark

Legenda

Legenda

In de structuurvisie die is vastgesteld op 3 november 2011 zijn de contouren bepaald waarbinnen de beoogde lijnopstellingen zijn voorzien. In het ontwerp-inpassingsplan staan de stroken waarbinnen de turbines komen en zijn bijbehorende voorwaarden vastgelegd. Ook de beoogde locaties van de 100 windturbines zijn bekend, zie de kaart hiernaast. De keuze voor deze specifieke posities komt voort uit de Milieueffectrapportage, beschikbare locaties, afspraken met overheden en consultatie van bestuursorganen. Ten opzichte van het Concept Ontwerp heeft een minimale wijziging plaatsgevonden: twee turbines (KT01 en KT02 aan de Kleitocht) zijn nu komen te vervallen; het ontwerp-inpassingsplan biedt wel nog steeds ruimte om daar windmolens te plaatsen.

Klik op de kaart of de button hieronder voor een vergroting en gebruik bijbehorende legenda. De kaart opent in een nieuw venster. Met de pijltjes links bovenin kunt u in- en uitzoomen. Met uw muis kunt u de positie van het kaartje verslepen.

 

Procedure

Het Concept Ontwerp is voorgelegd aan bestuursorganen – zoals omliggende gemeentes, waterschappen, brandweer, het ministerie van Defensie – en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Zij hebben adviezen opgesteld, die zijn verwerkt en gebruikt bij het opstellen van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen. Van 5 december – 19 januari lagen het Ontwerp Rijksinpassingsplan, de ontwerpvergunningen en besluiten ter inzage. Via de website van het ministerie van Economische Zaken kon u tot en met 19 januari een zienswijze indienen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt hierop te zijnder tijd een reactie van het ministerie van Economische Zaken in de Nota van Antwoord. Zodra deze gepubliceerd is, zullen wij dit ook via deze website bekend maken.